Državni proračun 2013. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda za 2013. godinu 121 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja za 2013. godinu 71 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2013. godinu - analitika 105 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2013. godinu po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 888 KB
EXCEL DOCUMENT Ekonomska klasifikacija 766 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 1.8 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini 141 KB
EXCEL DOCUMENT Stanje obveza 144.5 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini 43.5 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2013. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2013. godini 58 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 104.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini 173 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH u 2013. godini 462 KB
TEXT DOCUMENT Deficit općeg proračuna u 2013. godini 40.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2013. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2013. DAB 164.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2013. Hrvatske vode 228.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2013. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 113.85 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2013. Hrvatske ceste 207.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2013. AUDIO 152.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2013. CERP 143.5 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2013. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2013. godini 53 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu 40.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini 1.49 MB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2013

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 41.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 106.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 109.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 68 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 86 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj – lipanj 2013. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 761 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 625 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 1.76 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvješće o zaduživanju 128 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 15.79 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o jamstvima 48 KB
EXCEL Izdana jamstva 18.42 KB
EXCEL Plaćanja po jamstvima 27.86 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 107 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda državnog proračuna 129.5 KB
EXCEL Obrazloženje rashoda i račun financiranja 66.33 KB
TEXT DOCUMENT Manjak državnog proračuna 27.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 242 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 237 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 206.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - DAB 194.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - AUDIO 149.5 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja izvanproračunskih korisnika 53 KB

 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 4. prosinca 2013. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 145A. od 06. prosinca 2013. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 50 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 75 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 497.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 49.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna 962.5 KB
TEXT DOCUMENT Završne odredbe 24.5 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu 24.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu 212 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu 25 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu 77.83 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plan Agencije za upravljanje državnom imovinom i za 2013. i na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2013. 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu 153.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2013. 152.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. 159 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. 25.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostza 2013. 201.14 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Konsolidoranog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. 212 KB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 19. travnja 2013. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 53/13. od 06.05.2013. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda 41 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 67 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.08 MB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja 40.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. 1.07 MB
PDF Završne odredbe 11.38 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu 11.35 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu 209.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu 11.44 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu 186.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu 11.47 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu 112.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Konsolidiranog Državnog proračuna i Financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu 42.5 KB

 

 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. prosinca. 2012. godine Državni proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove i financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 139. od 15.12.2012. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda 42.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 66.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.15 MB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja 44 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 5.53 MB
PDF Završne odredbe 18.58 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 11.64 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 196 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 18.92 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 206.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 11.63 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 66.38 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 11.93 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 118.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 11.86 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu 107.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i Financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 27.5 KB

Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu 171.48 KB
PDF Obrazloženje financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu 6.07 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske 2013. godine 123.87 KB

Rashodi Državnog proračuna za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 35.69 KB

Financijski plan Ministarstva financija 2013.-2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana MF za 2013.-2015. - prihvaćen u Vladi RH i upućen 1.48 MB
EXCEL DOCUMENT Izglasani Financijski plan MF za 2013.-2015. 978 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za prvo polugodište 2013. godine 5.64 MB