Državni proračun 2017. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 15. prosinca 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 119 od 20. prosinca 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 52.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.31 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.04 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 72.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2.24 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 297 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 27 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 133.3 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 232.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 186.58 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 255.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 304.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu 61 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018 i 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 364.08 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 6.91 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 160.4 KB