Porezna osnovica za obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke

26. kolovoza 2009.

U svezi utvrđivanja porezne osnovice za obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke (dalje u tekstu: poseban porez), daje se sljedeće obrazloženje:

Prema članku 4. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09), poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:

1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,
2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,
3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti dohodak utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za ukupno ostvareni dohodak po svim izvorima u tijeku poreznog razdoblja.

Tijekom godine porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju predujmove poreza na dohodak, a konačni godišnji porez utvrđuje se na temelju podnesene godišnje porezne prijave. Porezna prijava uz dohodak od samostalne djelatnosti može sadržavati i dohodak iz ostalih izvora (primjerice drugi dohodak), a za koji postoji obveza plaćanja posebnog poreza.

Kod dohotka od samostalne djelatnosti ne isplaćuje se plaća već se dohodak ili gubitak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, a porez se utvrđuje na temelju godišnje porezne prijave. Nije riječ o isplati primitaka niti ostvarivanju tih primitaka od određenog isplatitelja.

Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke primjenjuje se na primitke isplaćene do 31. prosinca 2010. godine, što znači da porezni obveznici za ukupno ostvareni dohodak u 2010. godini imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave u 2011. godini dakle u trenutku kada prestaje važenje i prestaje primjena Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke.

Nadalje, fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti mogu biti i obveznici poreza na dobit kao i ostale pravne osobe posebice trgovačka društva.

Umjetnici i športaši koji od obavljanja umjetničke ili športske djelatnosti utvrđuju drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak, imaju obvezu plaćanja posebnog poreza i to od osnovice umanjene za uplaćene doprinose iz primitka.