Porezna uprava

Ravnatelj Boris Šuvak
Boškovićeva 5, Zagreb
Centrala: 01/4809 000
tel: 4809 000,  fax: 4809 530
e-mail kontakt

http://www.porezna-uprava.hr/

Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa za obvezna osiguranja.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Porezna uprava prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima za obvezna osiguranja, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja.

Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave.

Porezna uprava osigurava međunarodnu pravnu pomoć, proučava porezne sustave drugih država, surađuje s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima.

Porezna uprava obavlja administrativnu suradnju i međunarodnu razmjenu informacija između država članica Europske unije za područje poreza.

Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u primjeni poreznih propisa što se odnose na: zaprimanje prijava, bilježenje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje poreznog nadzora; provođenje ovrhe radi naplate poreza; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava; vođenje registra poreznih obveznika; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; međuinstitucionalnu suradnju razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza te ostale poslove bitne za utvrđivanje poreza.

Porezna uprava obavlja i upravne i druge stručne poslove u primjeni propisa o prikupljanju doprinosa što se odnose na: prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa; utvrđivanje obveze, obračunavanje i evidentiranje iznosa doprinosa za obvezna osiguranja; zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja i evidentiranje nastalih obveza; naplatu i provođenje ovrhe radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja; nadzor obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja; podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja; izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o utvrđenoj osnovici, obračunatim i naplaćenim doprinosima te ostale poslove koji su bitni za prikupljanje doprinosa.

Porezna uprava obavlja nadzor provedbe Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava.

Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza što u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima, te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.

Porezna uprava obavlja i poslove što se odnose na određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju.

Porezna uprava sustavno prati primjenu propisa, predlaže te izrađuje nacrte prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću i zabavnih igara radi unaprjeđenja djelatnosti i učinkovitijeg ubiranja naknada s ove osnove te, provodi natječaje te izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, brine o izgradnji i korištenju poreznog informacijskog sustava te brine o uspostavi sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza.

Detaljan prikaz unutarnjeg ustrojstva Porezne uprave, Središnjeg ureda i područnih ureda sa ispostavama.