Proračun

Državni proracunDržavni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun donosi Hrvatski sabor.

Tri su glavne funkcije proračuna:

  • prikazuje najvažnije ciljeve države u fiskalnoj godini
  • služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje
  • služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

U Hrvatskoj je donošenje državnog proračuna jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini. Ministar financija i njegov najuži tim suradnika ulažu velik napor u informiranje javnosti o proračunu kako bi svi građani bili upoznati s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca država raspolaže.

Državnom proračunu prethode Vladine Smjernice ekonomske i fiskalne politike iz kojih se mogu iščitati osnovne odrednice proračuna za trogodišnje razdoblje.

Uoči sjednice Vlade o proračunu u Ministarstvu financija održava se susret s novinarima na kojem je glavni komunikator ministar financija, a sudjeluju i državni dužnosnici koji su pripremili proračun.

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o proračunu - pročišćeni tekst 247.7 KB
PDF State Budget Act - consolidated text 264.75 KB

Ministarstvo financija svake godine izdaje publikacije o proračunu za tekuću godinu odnosno o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Planiranje državnog proračuna

Rok  

 Nositelj aktivnosti

Aktivnosti 

sredina ožujka

Ministarstvo financija u suradnji sa SDURF-om Izrađuje uputu za izradu strateških planova i dostavlja je ministarstvima i drugim državnim tjelima

sredina travnja

Ministarstva i druga državna tijela Izrađuju strateške planove za trogodišnje razdoblje i dostavljaju ih Ministarstvu financija

kraj travnja

Ministarstvo financija u suradnji sa SDURF-om Na temelju strateških planova Ministarstvo financija u suradnji sa SDURF-om izrađuje strategiju vladinih programa za trogodišnje razdoblje koju predlaže Vladi RH

sredina svibnja

Vlada RH Vlada donosi strategijuvladinih programa za trogodišnje razdoblje

kraj svibnja

Ministarstvo financija Na temelju strategije vladinih programa za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje predlaže Vladi RH

sredina lipnja

Vlada RH Vlada RH donosi smjernice

kraj lipnja

Ministarstvo financija Na osnovi smjernica Vlade Ministarstvo finanicija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna

15. srpnja

Proračunski korisnici Dostavljaju usklađene prijedloge financijskih planova ministarstvima i drugim državnim tjelima

kraj srpnja

Nadležna ministarstva Dostavljaju usklađene prijedloge financijskih planova Ministarstvu financija

15. listopada

Ministarstvo financija Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Vladi RH

15. studenog

Vlada RH Vlada, odnosno poglavarstvo utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih dostavlja Saboru,odnosno predstavničkom tijelu na donošenju

kraj godine

Hrvatski sabor   Donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu